سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس سد‌سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهام الدین محمودی کردستانی – کارشناس ارشد تاسیسات آبیاری،اهواز-دفتر فنی و مهندسی سازمان آب و برق خو
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

طراحی راه ماهی مستلزم در نظر گرفتن نکاتی در مورد شرایط هیدرولیکی جریان می باشد . نکاتی که می باید در نظرداشت،جذب ماهی ها به طرف راه ماهی و دیگری حداکثر سرعت جریان در مسیر راه ماهی می باشد . سازه راه راهی انواع متفاوتیدارد که هر کدام دارای مزایا و معایبی می باشند. از جمله انواع راه ماهی که اخیرا مورد توجه قرار گرفته،راه ماهی دنیل میباشد.به منظور شناخت بیشتراز عملکرد هیدرولیکی این نوع راه ماهی،مدلی فیزیکی از آن در آزمایشگاه هیدرولیک گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه شهید چمران اهواز ساخته شده واقدام به بررسی وضعیت جریان در راه ماهی و پروفیل سرعت در هر دنیل گردید.در این مقاله ضمن معرفی راه ماهی دنیل و ارائه نحوه طراحی آن،نتایج حاصل از مدل فیزیکی ارائه و در نهایت راه ماهی دنیل با راه ماهی از نوع بازشدگی قائم،مقایسه گردیده است .نتایج حاصله نشان می دهد که راه ماهی دنیل در یک شرایط یکسان از نظر ابعادی ،دبی درحدود دو برابر دبی عبوری از راه ماهی ازنوع بازشدگی قائم را از خود عبور می دهد و در ضمن اجرای ساده این سازه نسبت به راه ماهی از نوع بازشدگی قائم قابل توجه می باشد