سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدعلی دهقانی تفتی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
محمد ابوالقاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد
مهدی سلطانی گرد فرامرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

ساکنین مناطق خشک برای آب و خاک تقدس ویژه ای قائل هستند . و این فرهنگ قرنها به حفاظت و پایداری این منابع کمک نموده است . زرتشتیان با اعتقاد بر اینکه آب و خاک دو ماده مقدس می باشد از هر نوع آلودگی و اتلاف و اسراف در آنها خودداری می نمایند . در فرهنگ اسلام هم آب به عنوان یک سرمایه معنوی و خاک بعنوان یک تماشاگه راز مطرح شده است، که مسلمانان باید در حفاظت آنها بکوشند . مردم در روستاها و آبادیهای استان یزد برای حفظ و پایداری خاک رفتارهای ویژه ای داشته، مجموعه ای از تجربه ها و رفتارهای حکیمانه در زندگی ساکنین این مناطق مشهود است . برای معرفی این فرهنگ طرح تحقیقاتی تحت عنوان جمع آوری و ثبت دانش کشاورزی در شهرستان تفت به اجرا در آمد که در آن مجموعه رفتارهای تجربی مردم در زمینه آب و خاک و از جمله حفظ و بهره برداری پایدار خاک شناسایی و ثبت شدند . مساحت حوزه مورد مطالعه حدود ۶۰۰۰ کیلومتر مربع با ۴۷۴ روستا می باشد که از این روستاها بعنوان جامعه آماری برای رفتارشناسی بهره برداری و این مقاله تنظیم شده است . قبل از این دهقان تفتی و همکاران (۱) مواردی دانش بومی در تقویت حاصل خیزی خاک را معرفی نموده اند که از جمله آنها، گداختن کلوخه های خاک، بهره برداری از نوعی علوفه مرتعی بنام خشیر و غیره است