سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

محمدهادی پرهام وند – دانشکده مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران ایران
شهاب گرامی – شرکت ملی نفت ایران پژوهشکده ازدیاد برداشت
محمدعلی عمادی – شرکت ملی نفت ایران مدیریت پژوهش و فناوری
مهدی حسن زاده – شرکت ملی نفت ایران شرکت نفت مناطق مرکزی ایران شرکت بهره برداری نفت و گاززاگرس جنوبی

چکیده:

اهمیت تهیه سیال نماینده مخزن درمدیریت بهینه مخزن براهل فن پوشیده نیست وهمواره سعی میشود درابتدای عمرمخزن بااستفاده ازروشهای استاندارد به تهیه سیال نماینده مخزن اقدام گردد این امرمنجر به کاهش عدم قطعیت و درنتیجه پیش بینی مناسب رفتارفازی و جریانی مخزن خواهد گردید جهت تهیه سیال اولیه ازیک مخزن گاز میعانی نیازمند این است که فشارمخزن بالاتر ازفشارنقطه شبنم اولیه گاز باشد که چنین شرایط عملیایت فقط درزمانهای اولیه تولید برقرار است با ارایه روش اختلاط تماس تعادلی ادعا شد که این روش میتواند سیال اولیه مخازن گاز میعانی را بدون هیچ محدودیتی بدست اورد درنتیجه این روش استانداردهای حاکم درنمونه گیری را نقض میکرد این مقاله روش اختلاط تماس تعادلی ECM را محک می زند و سعی درراستی ازمایی ان درشرایط مختلف دارد به این منظور یک مدل فرضی ازمخازن گازمیعانی و تاسیسات تفکیکگر سطحی ساخته میشود ازمدل مذکور تولدی و درزمانهای مختلف نمونهه گیری به عمل م یاید روی نمونه های جمع اوری شده روش ECM مدلسازی و اجرا میشوند با بررسی روشهای ساخت سیال اولیه درانواع مخازن گاز میعانی مشاهده شد که روشهای ECM همواره درهرشرایطی دقت بسیاربالایی دارد و استفاده ازآنها درصنعت بسیارمفید می باشد