سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج محمدفام – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان
نهال سیمایی – مهندسی برق
نوا سیمایی – مهندسی صنایع
مرجان مولایی – کارشناس بهداشت حرفه ای

چکیده:

در سیستم های مدرن مدیریت ایمنی هدف نهایی بهبود مستمر درشاخصهای عملکردی سیستم است. به همین دلیل در این سیستم ها اندازه گیری منظم و دوره ای عملکرد سیستم یک ضرورت محض میباشد. برای رسیدن به هدف یاد شده شناسایی و کمی سازی وضعیت موجود ایمنی که از آن بعنوان پایه ای برای ایجاد بهبود مداوم استفاده شود یک اصل خواهد بود.
در مطالعه حاضر با استفاده از روش ممیزی ایمنی سعی شده است که چارچوبی برای ارزیابی سیستم ایمنی در بنادر از دیدگاه های پنج گانه سازمان مدیریت ، مخاطرات صنعتی، حریق وبهداشت صنعتی، آموزش و انگیزش، تحقیق حوادث و آنالیز علل ارائه شود. نتایج روش ارائه شده بصورت کمی بوده و امکان ارزیابی روند سیر ضرایب ایمنی فراهم می شود.
با پایان کار و تست روش ارائه شده در دو بندر شمالی و جنوبی نقاط ضعف شناسایی و اصلاح گردید . نتایج تحقیق نشان داد وجود یافته های کمی سازی شده با مشخص کردن نقاط ضعف و قوت ایمنی، انکان اصلاح آنها را تقویت و در این راه به ایجاد رقابت کمک می کند نتیجه امر با کمک به هدف گذاری مناسب و اختصاص صحیح منابع به افزایش اثر بخشی و کارآیی و در نهایت بهره وری منجر میگردد.