سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یلدا بسیم – کارشناس محیط زیست – مدیرپروژه های زیست محیطی شرکت مهندسی مشاور سازآب
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دکترای مهندسی بهداشت محیط – استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه جندی شا
محمود حاجیشاه – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی- معاونت مطالعات شرکت مهندسی مشاور سازآب پر

چکیده:

به منظور انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح جمع آوری زه آبهای کشاورزی غرب کارون و کرخه سفلی، پس از جمع آوری و بررسی داده ها، جهت دسته بندی اطلاعات و غربالگری عناصر و فعالیتها از روش چک لیست پرسشنامه ای با تعیین انواع اثرات استفاده شده و پس از آن عناصر شاخص محیط زیست و فعالیتهای مهم طرح با روش دیاگرام فعالیت – اثر نمایش داده شده اند . از مهمترین ویژگیهای دیاگرام مذکور امکان ردیابی اثرات هر فعالیت بر عناصر مختلف زیست محیطی و تعیین شدت و اهمیت آثار و تراکم آنها در محیط زیست موجود می باشد . به منظور ارزیابی، کمی نمودن و سهولت مقایسه آثار مثبت و منفی طرح از روشهای ماتریس و چک لیست سنجشی با دو دیدگاه “ تساوی ارزش عناصر زیست محیطی ” و “ اولویت برخی عناصر شاخص ” بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر، دو گزینه فنی ” جمع آوری و انتقال مستقیم زه آب کشاورزی به منابع پذیرنده مناسب ” و “ تلفیق روشهای مدیریت کمی و کیفی زه آب و استفاده مجدد از آن ” ارزیابی گردیده و نتایج روشن ن مود که گزینه دوم با نسبت آثار مثبت به منفی معادل ۵/۵ به عنوان گزینه برتر زیست محیطی مطرح می باشد. به منظور کاهش اثرات زیست محیطی زه آبهای کشاورزی در گزینه برتر زیست محیطی راهکارهایی چون کمینه سازی زه آب و افزایش کیفیت آن از مبدأ تولید، استفاده مجدد در سا مانه های کشاورزی و جنگلداری و پرورش آبزیان مورد
توجه و بررسی واقع گردیده است.