سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین حمیدی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی – دانشکده مهندسی آب و خاک – دانشگاه
ابراهیم امیری تکلدانی – دانشیار دانشکده مهندسی آب و خاک – گروه مهندسی آبیاری و آبادانی – دانشگ
امین گوهریخلیلیها – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی – دانشکده مهندسی آب و خاک – دانشگاه

چکیده:

پیشرفتهای اخیر در تکنولوژی ، امکانات گستردهای را برای ساخت سدهای بزرگ، مخازن و کانالها بوجود آورده است . این پیشرفتها لزوم توسعه روشهای طراحی و ساخت را بخصوص برای سیستمهایی که بتوانند سیلب کافی را تخلیه نمایند، ایجاب میکند. تخریب یا کارایی نامناسب سرریزها باعث آسیبدیدگی شدید سد و حتی باعث تخریب آن بخصوص در سدهای خاکی می گردد. روش های مختلفی برای طراحی سرریزها وجوددارد اما تا کنون روش جامعی، ارائه نشده است. روش طراحی که به تازگی انجمن اطلعات و تحقیقات صنعت ساختمان انگلستان CIRIAارائه کرده است، با تکیه بر استفاده از بلوک های بتنی پیش ساخته منفصل، در برگیرنده نکات لزم جهت یک طراحی صحیح می باشد. محتوای دستورالعمل طراحی و خلصه اصول کلیدی در این مقاله آورده شده است.