سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا نبی بیدهندی – دانشیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
حسن هویدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
تورج نصرآبادی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه تهران
شاهین محمدنژاد – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

تولید پاک تر عبارتست از : ‹‹کاربرد مستمر یک استراتژی محیط زیستی جامع و مانع برای فرایند محصولات و خدمات, به منظور افزایش بازدهی کلی و کاهش آثار زیان آور برای انسان و محیط زیست››. این روش، راهبردی جهانی به منظور ایجاد تغییرات مورد نیاز در تکنولوژی و صنعت موجود به منظور ساختن جامعه ای مبتنی بر توسعة پایدار است. مفهوم تولید پاک تر بیشتر با انگیزة حفظ محیط زیست توسعه یافته است. در این تحقیق سعی بر این است که تولید پاک تر با دیدگاه بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع بررسی شده و موانع و مشکلات اجرایی نمودن این استراتژی مطرح گردد. علاوه بر این مهمترین اقدامات برای بهبود وضعیت مصرف انرژی در صنایع غذایی اعم از کاهش نیاز به بخار و آب داغ، سیستم های سردکننده، کارآیی موتورها، سیستمهای روشنایی، بازیافت انرژی گرمایی و سیستم ترکیبی نیز مد نظر قرار گرفته است.
در این راستا ویژگی های این مفهوم شامل ارائه راهکارها واستراتژیهای محیط زیستی مورد بحث قرار گرفته و نتایج و مطالعات پروژه های موردی در این باب ارائه می گردد. واضح است که ترویج و کاربرد این مفهوم در صنایع کشور می تواند به کاهش شدید مصرف انرژی از یک سو و ارتقاء سطح شرایط محیط زیستی از سوی دیگر منجر گردد. با تأکید بر اینکه تکنیکهای تولید پاک تر عمدتاً کم هزینه بوده و با صنایع کشور ما متناسب می باشند. در پایان با توجه به مطالعات انجام شده پیشنهاداتی در زمینه پیاده سازی استراتژی تولید پاک تر از قبیل، تشکیل دوایر مختلف جهت همکاری در زمینه تولید پاک، تشویق و ایجاد انگیزه در صنایع برای بهره گیری از روشهای تولید پاک شامل اقداماتی نظیر: انجام طرحها و پروژه های قابل توجیه و همکاریهای بین المللی ارائه شده است.