معرفی زبان های برنامه نویسی

اگر پژوهشگری بخواهد یک سیستم عامل جدید و یا این که قابلیتی جدید به یک سیستم عامل موجود اضافه نماید و یا این که بخواهد کامپایلر جدیدی یا این که شبیه ساز خاصی را طراحی و پیاده سازی نماید؛ یا این که مجموعه نرمافزارها و سختافزارهای موجود نیازهای او را برطرف نکند، باید از یکی از زبانهای برنامه نویسی کامپیوتری مانند C#, Pascal، Java, C++ C و یا HTML و PHP در جهت پیادهسازی ایدهها و الگوریتم های پژوهشی مورد نظر خود استفاده کند.

 داده های محک زنی

فرض کنید پردازنده ی خاصی طراحی و پیادهسازی شده است، چگونه میتوان نشان داد که این پردازنده  جدید از نظر کارایی از پردازنده های دیگر سریع تر است. یا این که ویژگی های خاصی را از تصویر چهره انسان برای شناسایی او استخراج کردهاید و میخواهید این ویژگیها و الگوریتم ها را با کارهای قبلی مقایسه کنید؛ چه نوع تصاویر چهرهای را استفاده می کنید؟ یا این که بخواهید با استفاده از تصاویر چهره سن افراد را براورد نمایید. در تحقیقاتی از این قبیلی، دادههای محک زنی استفاده می شوند. این مجموعه دادهها تقریبا دادههای استانداردی برای انجام این چنین پژوهشهایی جهت تست سیستمها، نرمافزارها و سختافزارها مورد استفاده قرار می گیرند. جدول ۵-۴ برخی از محک زن ها و کاربردهای آن را نشان می دهد که توسط محققین برای پژوهش در آن زمینه خاص مورد استفاده قرار میگیرد که این مجموعه دادهها، مجموعه ای شناخته شده برای پژوهشگران در آن زمینه خاصی هستند و اگر پژوهشگری در آن زمینه ایده، راه حل، یا الگوریتم جدیدی را ارائه نماید باید با آن مجموعه دادهها مورد تست و ارزیابی قرار دهد.

جدول ۵-۴ معرفی برخی از داده های محک زن

000000