سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هادی اسماعیل سبزعلی – دانشجوی کارشناسی ارشد کنترل
جواد پشتان – دکترا کنترل، عضو هیئت علمی

چکیده:

ساختارهای هوشمند ساختارهایی هستند که تحریکات (اغتشاشات) اعمال شده از داخل یا خارج سیستم را حس کرده و انداز هگیری م یکنند و با توجه به یک الگوریتم کنترل مناسب، پاسخ مناسبی می دهند. موضوع ساختارهای هوشمند ٣، مبحث بسیارگسترده ای است که تخصص های فراوانی را در برمی گیرد. بنابراین بدست آوردن فهم و دانش مناسب در این زمینه، نیازمند داشتن آگاهی نسبتًا کامل از مفاهیم متنوعی از علوم مختلف از جمله تئوری کنترل (از مهندسی برق)، روشهای مدلسازی (از مهندسی مکانیک وتا حدودی مهندسی برق)، شناخت خواص مواد مختلف(از مهندسی مواد) و همچنین شناخت انواع حسگرها ٤ و راه اندازها ٥،که خود بحثی مهم و گسترده است، می باشد. با توجه به این مهم می توان گفت که مبحث ساختارهای هوشمند، موضوعی کام ً لا "چندتخصصی" ٦ است. در این مقاله سعی شده است مروری نسبتًا کامل از ساختارهای هوشمند و موضوعات مرتبط به آن بعمل آید