سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

پیمان عباس زاده دهجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
ناهید صالح راستین – دانشیار گروه مهندسی علوم خاک دانشگاه تهران
هادی اسدی رحمانی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب
کاظم خاوازی – استادیار پژوهش موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

باکتری های محرک رشد گیاه ) (PGPR به گروه نامتجانسی از باکتری های ریزوسفری مفید اطلاق می شود که قادرند با استفاده از یک یا چندمکانیسم خاص رشد گیاه را افزایش دهند [.۲] در حالت مستقیم انواع PGPR با استفاده از مکانیسم های مختلفی مستقیما " در افزایش رشد و عملکرد گیاه ایفای نقش می کنند . افزایش انحلال عناصر غذایی کم محلول مانند فسفر، تولید ACC د – آمیناز، تولید هورمون های رشد گیاهی مانند اکسین، تثبیت نیتروژن و افزایش فراهمی آهن از طریق تولید سیدروفور از اهم مکانیسم های مورد استفاده در این روش می باشند باکتری های حل کننده فسفات که در ریزوسفر به وفور یافت میشوند با ترشح اسیدهای آلی و فسفاتازها قادرند ترکیبات فسفاتی غیرمحلول را به فرم قابل استفاده برای گیاه درآورند . تلقیح گیاهان با میکروارگانیسم های حل کننده فسفات باعث افزایش جذب فسفر شده و به تبع آن رشد گیاهان افزایش می یابد