سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن رجب زاده – مهندسی عمران – نقشه برداری مدیر نظارت و کنترل فنی سازمان نقشه برداری
رضا عباچیان قاسمی – مهندسی عمران – راه و ساختمان کارشناس مدیریت نظارت و کنترل فنی سازمان ن

چکیده:

سازمان نقشه برداری وگستره وس یع اهداف، فعال یتها و وظا یف آن به خصوص نحوه عملکرد سازمان بعد از انقلاب اسلامی از یکسو و تحول سر یع فن آوری درزم ینه فعالیتهای علوم مهندسی نقشه برداری از سوی دیگر به همراه روشهای نو ین مد یریت باعث می شودکه س یستم مد یریت ک یفیت درسا زمان از حساسیت و یژه ای برخوردار باشد . بنابراین پذ یرش وپ یاده سازی س یستم مد یریت ک یفیت در چن ین سازمانهایی منوط به یک تصمیم استراتژیک توسط مدیریت ارشد سازمان می باشد . مفاهیم اول یه س یستم مد یریت ک یفیت وپ یاده سازی آن در سازمان نقشه برداری کشور از سال ۱۳۷۲همزمان با تحولات فن آوری در روشهای ته یة نقشه مورد توجه مسئولان سازمان قرار گرفت و پا یه های نخستین آن در سال ۱۳۷۴ توسط آقا یان مهندس ین سرپولکی و اسلامی راد مطرح شد . با طرح ا ین موضوعات اهمیت و حساس یت مسئول ین برروی بحث س یستم مد یریت ک یفیت افزا یش یافت، بد ین معن ی که با پ یگیریهای به عمل آمده در سال ۱۳۷۸، پ یاده سازی س یستم مد یریت ک یفیت بر مبنای الزامات استاندارد ISO9000 سال ۱۹۹۴، مورد توافق مسئولان سازمان قرار گرفت و همزمان با تشک یل گروهکاری و کم یته راهبری برخی از آموزشهای لازم برای کارشناسان ن یز برگزار گرد ید . در ا ین مرحله، تا مرحلة ممیزی داخلی س یستم مد یریت ک یفیت پ یش رفت، ول یکن بدل یل عدم احساس نیاز سازمان به اخذ گواهینامه و شاید مشغله فراوان سازمان در زمینه تهیه نقشه های پوششی در آن زمان صرفا به پیاده سازیمدیریت کیفیت اکتفا شد . و مباحث جد ید خصوصی سازی، ) MBO مدیریت بر مبنای هدف ) ، Paperless ( حذف کاغذ ) بیشتر مورد توجه قرار گرفت که نتا یج حاصل از آن منجربه کسب موفقیتهایی برای سازمان درسال های اخ یرگردید . درراستای این تحولات دراوا یل سال ۸۲ بهبود سیستم مدیریت ک یفیت و ن یل به مباحثی از قب یل مد یریت ک یفیت جام ع ) ) TQM در سازمان نقشه برداری کشور مورد توجه قرار گرفت این موضوع از یکسو و همچنین تغییر سری استاندارد ISO9000 و رفع برخی از ا یرادات وارد برآن از سوی د یگر منجر به جهت گ یری س یاستهای مسئولان سازمان به سمت پیاده سازی این سیستم در سازمان نقشه برداری کشور گردید .