سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مهندسی HSE و سومین همایش ملی دانشجویی مهندسی بازرسی فنی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهسا ماپار –
سمیه ناصر خیل –

چکیده:

امروزه تمامی کشورهای جهان باحوادث طبیعی و صنعتی بیشماری درگیرهستند که صدمات جبران ناپذیرجانی و خسارات مالی فراوانی را درپی خواهدداشت بارشدچشمگیر جوامع صنعتی خصوصا درصنایع نفت گازوپتروشیمی لزوم توجهی ویژه به مدیریت بحران دراینگونه صنایع به چشم میخورد مدیریت بحران یک فرایند حیاتی و یک فعالیت مشارکتی است که افرادوسازمان های متعددی را برای تبادل اطلاعات تخصیص منابع درپشتیبانی ازارزیابی موقعیت و تصمیم گیری برای فعالیت ها درگیر می کند سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS به عنوان یک ابزار اساسی دربسیاری ازفعالیت های مدیریت بحران به کارمیرود درسازمانهایی که فعالیت های مدیریت بحران ازطریق کامپیوتر و براساس پایگاه داده ها مدلهای تحلیلی و ابزارهای بصری سازی پشتیبانی میشود GIS زیربنای اصلی این مدیریت را تشکیل میدهد اما هنوز کاربران دربرقراری ارتباط با این سیستم ها درهنگام استفاده ازآنها دچارمشکل میشوند زیرا تکنولوژهای جغرافیایی مکانی کنونی کار را از طریق تیم مدیریت بحران مورد حمایت قرارنمیدهند بسیاری ازاین افراد درزمینه این تکنولوزی ها متخصص نیستند و لازم است که زبان سیستم به کاربران اموزش داده شود به علاوه تکنولوژیهای کنونی حالت مشارکتی ندارند و مانع انجام کارگروهی میشوند لذا سیستم های جاری نمی توانند نیازهای خاص مدیران بحران را که اغلب بصورت تیمی و مشارکتی فعالیت می کنند و تحت فشاروفوریت تصمیم گیری می نمایند براورده کنند دراین مقاله سطوح مشترک GIS درپشتیبانی ازمدیریت بحران درسه زمینه فوریت ارتباط و مشارکت به تفصیل شرح داده میشود که این سه زمینه با رویکردی یکپارچه جنبه اثرمتقابل انسان GIS را نشان میدهند سپس به منظور تحقق این رویکرد و حل مشکلات ذکر شده سیستم نمونه ای را بانام DAVE-G محیط کمکی بصری سازی مکالمه برای ا طلاعات جغرافیایی معرفی می کنیم