سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

روح الله فتاحی نافچی – استادیار گروه مهندسی آب-دانشگاه شهرکرد

چکیده:

خشکسالی یک ویژگی اقلیمی تکرار پذیر معمولی است هرچند خیلی ها به اشتباه آنرا یک واقعه تصادفی و نادر میپندارند. خشکسالی تقریباً در تمام نواحی اقلیمی رخ میدهد ولی ویژگیهای آن از ناحیه ای به ناحیه دیگر بطور محسوسی متفاوت است. خشکسالی یکناهماهنگی موقت است و با خشکی که منحصر به نواحی با بارندگی سالیانه کم بوده ویک ویژگی آب و هوائی دائمی به شمار میرود متفاوت است.به خشکسالی نباید صرفاً بصورت یک پدیده فیزیکی یا طبیعی نگریست. عواقب خشکسالی در جامعه از رابطه متقابل بین یک واقعه طبیعی ( میزان بارش کمتر از مقدار مورد انتظار از تغییرات طبیعی اقلیمی) و تقاضای ایجادشده برای منابع آب از طرف مردمناشی میشود. فاکتورهای بشری اغلب باعث تشدید عواقب خشکسالی میگردد. خشکسالی های اخیر در هر دو گروه کشورهای توسعه یافته ودر حال توسعه و آثار سوء افتصادی و عواقب زیست محیطی آن در کنار مشقت های مردمی، آسیب پذیری همه جوامع را در برابر این بلای طبیعی نمایان ساخته است. مقاله حاضر مروری است تحلیلی بر روشهای محاسبه و توصیف شاخصهای مختلف خشکسالی.