سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رضا کازرانی نژاد – کارشناس ارشد فرآوری مواد معدنی، گروه تحقیقات و خدمات مهندسی همت
صمد بنیسی – دانشیار فرآوری مواد معدنی، بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از عوامل دخیل در مقدار راندمان کارخانه های زغالشویی، میزان شستشوپذیری خوراک آن است. در گذشته شاخص های متعددی از جملهWINSA و SWI ،GWI برای کمی کردنشستشوپذیری زغالسنگ ها تعریف شده است اما همه این شاخص ها تمام نیازهای کارخانه زغالشویی را برآورده نمی کنند. یکی از ع لل این امر این است که این شاخص ها برای کل دامنه
منحنی شستشوپذیری تعریف شده اند در حالیکه با توجه به نیاز مشتری، دامنه خاصی از منحنی برای فرآیند تغلیظ اهمیت دارد و روند منحنی در خارج از این بازه تاثیری در کارکرد کارخانه ندارد . از اینرو یک شاخص شستشوپذیری جدید به نام (Majumder Washability Index)MWIمعرفی شده است که اساس آن بر مبنای وجود مقدار مواد با چگالی نزدیک به چگالی جدایش در روش های ثقلی است . با استفاده از این شاخص می توان خاکستر مطلوب کنسانتره و چگالی جدایش بهینه برای شستشوی یک زغالسنگ خاص را تعیین نمود . با استفاده از داده های غرق و شناورسازی
آزمایشگاهی، مقایسه خواص شستشوپذیری چندین زغال از معادن مختلفِ تامین کننده خوراک کارخانه زغالشویی زرند در دامنه ابعادی ( ١٠-۱+)میلیمتر، نشان داده شده است.