سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید واحدی – اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند
رضا امیری – عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس ابو ریحان دانشگاه تهران
محمود مصباح – اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه بذر چغندرقند
محمدرضا قناد ها – عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور معرفی شاخص انتخاب برای ژرم پلاسم منوژرم چغندرقند تعداد ۷۵ هیبرید F1 منو ژرم چغندرقند درقالب طرح ژنتیکی NCDII (فاکتوریل)، در سه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۳ در مزرعه تحقیقاتی ایستگاه مهندس عبدالرسول مطهری کرج مورد مقایسه قرار گرفتند . در آبان ماه سا ل ۱۳۸۳ کرتها به طور کامل برداشت شدند ، ریشه های هر کرت به صورت تصادفی به عنوان معیار هرکرت به آزمایشگاه منتقل شد و پس از ای نکه تمامی ریشه ها به خوبی شسته شدند ، توسط دستگاه اتوماتیک ونما (VENEMA)، از آن ها خمیر ریشه (پلپ) تهیه گردید . صفات اندازه گیری شده شامل عملکرد ریشه (RY)، عیار قند (SC)، نیتروژن آلفا آمینو (N-‐a)، سدیم (Na)، پتاسیم (K)، ضریب قلیائیت ،(ALC)، عملکرد شکرسفید (WSY)، ملاس (MS)، شکر قابل استحصال (WSC)، عملکرد شکر (SY) بود . پس از محاسبه واریانس ها و کوواریانس ها، با استفاده از امید ریاضی میانگین مربعات بر اساس روابط مربوطه ، میزان ضرایب همبستگی محاسبه ونشان داد همبستگی ژنتیکی محاسبه شده برای اکثر صفات در سطح احتمال ۱ درصد معنی دار بود . همبستگی ژنتیکی عمل کرد ریشه با کلیه صفات بجز پتاسیم و نیترو ژن در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد و در مورد صفات پتاسیم و سدیم، آلکالیتیه و قند ملاس این همبستگی منفی بود. با توجه به محاسبه معادلات شاخص در یازده آزمایشجداگانه به نژادی در سال های مختلف ، ضرایب بدست آمده هر آزمایش به تف کیک مورد آزمون همبستگی رتبه ای قرار گرفت . نتایج نشان داد در بین چهار شاخص در آزمایش های جداگانه شاخص شماره یک بهترین شاخص بود . باتوجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گیری نمود که شاخص نوع اول یعنی پتاسیم ۰/۸۹۳، سدیم ۱/۱۱۵، نیتروژن ۷/۹۵۷، عیار قند ۱/۲۸۹، عملکرد ریشه ۰/۸۳ نسبت به دیگر شاخص ها از سود مندی بالایی برخوردار بوده و بهترین شاخص معرفی می گر دد. در این شاخص صفات عملکرد ریشه ، عیار قند، نیتروژن، سدیم و پتاسیم که صفات مهمی هستند و شایستگی لازم جهت ورود در شاخص ها به منظور انتخاب ارقام را دارا می باشند، وجود دارند.