سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

یحیی محمدی – مربی و عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام
سید رضا میرائی آشتیانی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
مرتضی ستایی مختاری – دانشجویی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

برآورد بازده غذایی (ضریب تبدیل ) یکی از صفات و شاخص های مهم برای افزایش تولید گوشت در دامها، از جمله گوسفند است که با تغذیه انفرادی و اندازگیری های پرهزینه امکان پذیر است و در شرایطی که گوسفندان در مر تع باشند ارزیابی مستقیم صفت مذکور تقریبا غیرممکن است . در این تحقیق از نسبت کلیبر که بصورت نسبت افزایش وزن روزانه به وزن متابولیکی در پایان دوره تعریف می گردد به عنوان یک شاخص انتخاب غیر مستقیم برای برآورد بازده غذایی در گوسفند نژاد کردی استفاده شده است، بر ای این منظور ۶۵ راس بره نر از نژاد کردی بعد از شیرگیری مورد ارزیابی قرارگرفتند . همبستگی بین نسبت کلیبر با افزایش وزن روزانه و بازده غذایی به ترتیب ۰/۸۸ و ۰/۸۵ بدست آمد . همچنین همبستگی فنوتیپی بین نسبت کلیبر با وزن تولد، شیرگیری، وزن در شروع و پایان آزمایش به ترتیب ۰/۱۴- ، ۰/۱۴- ، ۰/۴۶- و ۰/۱۶ برآورد شد. با توجه به همبستگی مثبت و بالای نسبت کلیبر با بازده غذایی و همبستگی کم و منفی با وزن تولد ، می توان امیدوار بود که در نژاد کردی بتوان نسبت کلیبر را به عنوان یک شاخص انتخاب غیر مستقیم برای افزایش و بهبود بازده غذایی مورد توجه قرار داد.