سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیدرضا مهدی پور – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه مهندسی فرآ
نوراله کثیری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، آزمایشگاه مهندسی فرآ

چکیده:

در فرآیند افزایش ظرفیت واحدهای پالایشگاهی و پتروشیم ی ١، بطور معمول یکی از گلوگا ه های اصلی، بهینه سازی بر ج های سین ی دار محسوب م ی شود. روش متداول برای انجام این کار، تعویض سین یهای برج با آکنه ٢ و یا استفاده از سینی های با طراحی ویژه است که هر دو رو ش مستلزم صرف هزینه فراوان م یباشد. در روشی که در این مقاله معرفی می شود، بدون صرف هیچگونه هزینه اضافی و تنها به کمک ابزار کنترلی موجود، م ی توان ظرفیت برج را افزایش داد . در کار انجام شده، نخست الگوهای جریان روی سینی معرفی شد ه اند. سپس مدلی توسعه یافت ه است ک ه قادر به شبی هسازی دقیق برج م یباشد. در پایان، شیوه استفاده از شبی هساز پی شبینی کننده در یافتن مسیر کنترلی مناسب و افزایش ظرفیت برج شرح داده شد هاست.