سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد اکبر – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
صابر فتحی واوسری – کارشناس ارشد علوم گیاهی

چکیده:

منطقه مورد نظر به وسعت ۲۴۱۳ هکتار در ۱۲۵ کیلومتری جنوب ساری واقع است . پایین ترین ارتفاع ۱۷۰۰ متر و بالاترین ارتفاع ۲۶۰۰ متر می باشد . این پژوهش با هدف شناسایی گونه های گیاهی ،معرفی ف لور، تعیین شکلهای زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه واوسر انجام گرفت. به این منظور نمونه های گیاهی از نقاط مختلف منطقه در طی دو فصل رویشی بین سال های ۱۳۸۳-۱۳۸۲ جمع آوری و سپس مورد شناسایی قرار گرفتند .طیف زیستی منطقه با تعیین درصد گونه های متعلق به هر ی ک از شکلهای زیستی ترسیم شد . جایگاه این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران بر اساس داده های حاصل از پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده و منابع موجود مورد بررسی قرار گرفت .از ۱۶۷ گونه منطقه سه گونه سرخس، سه گونه بازدانه، ۱۳۹ گونه نهاندانه دو لپه و ۲۲ گونه ن هاندانه تک لپه هستند .این گونه ها به ۴۸ تیره و ۱۳۴ جنس تعلق دارند. مهمترین تیره های گیاهی منطقه از نظر غنای گونه ای عبارتند ازPoaceae ، Rosaceae ، Lamiaceae ،Asteraceae پراکنش ۳۹/۵درصدگونه ها به ناحیه ی رویشی ایرانی –تورانی منحصر می گردد . که از این تع د اد ۱۵ گونه آندمیک ایران هستند . ۸۰ درصد گیاهان آندمیک، انحصاری ناحیه ی ایرانی – تورانی و ۲۰ درصد انحصاری ناحیه ی اروپایی -سیبریایی است .در بین گیاهان منطقه همی کریپتوفیت ها با۴۵/۵ درصد فراوانترین شکلهای زیستی محسوب می شوند