سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید حمید وزیری – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده:

سنگهای تریاس ناحیه نخلک به ضخامت ۲۷۰۱ متر (مرکب از سه سازند علم ، با قرق و عشین ) توسط فسیل آمونویید تعیین سن شده است . آمونوییدای فوق متعلق به یک اقلیم زیستی واحد در حاشیه ی جنوبی قاره ی لورازیا بوده وقابل مقایسه با آمونوییدای تریاس ناحیه ی آق دربند می باشند . این موضوع نشان می دهد که موقعیت سنگهای تریاس ناحیه ی نخلک به هنگام تشکیل در حاشیه جنوبی قاره توران در مجاورت ناحیه ی آق دربند بوده است. از طرفی ارتبا طات دیرینه زیست جغرافیایی آمونیدی تریاس گروه نخلک با سایر نقاط ، وجود یک استان زیستی مشخص را در حاشیه ی جنوبی قاره ی لورازیا – از شرقی ترین تا غربی ترین بخش آن نشان میدهد . همچنین این پراکندگی جدایش اقلیمهای زیستی سرزمینهای قاره لورازیا (در شمال) و قاره گندوانا (در جنوب ) را به خوبی مشخص می کند .