سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی الکترونیکی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منیژه مهدی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد
علی اصغر طالبان فرد – کارشناس اداره بیابانزدایی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی
محمدرضا علایی – کارشناس واحد بیابانزدایی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گناباد

چکیده:
قره داغ، گیاه ارزشمندی است که در سالهای اخیر به عنوان یکی از گونه های مناسب در طرحهای بیابانزدایی استان خراسان رضوی مورداستفاده قرار میگیرد. با توجه به وسعت و تراکم اینگونه در منطقه نوده پشنگ شهرستان گناباد، محدوده ای به مساحت 3000 هکتار به عنوان ذخیره گاه طبیعی قره داغ شناسایی، معرفی و موردتوجه قرار گرفت. گونه قره داغ از زمانهای قدیم در منطقه مذکور حضورداشته که در سال 1382 به صورت دست کاشت نیز در منطقه مستقر گردیده است. در حال حاضر نیز با توجه به خشک سالیهای متوالی از رشد و نمو قابل قبولی برخوردار میباشد. قره داغ گیاهی حفاظتی برای خاک است لیکن وجود 17 نوع آلکالوئید در آن خاصیت رنگ و خصلت انگل کشی بذر آن همراه با تولید علوفه سر شاخه ها و جلوه های اکوتوریسمی طبیعی و ویژهای که این گیاه در عرصه ایجاد میکند از ویژگیهای مهم و کاربردی آن است. با توجه به ویژگیهای منحصربه فرد گونه بیابانی قره داغ و خطر انقراض اینگونه نادر در استان خراسان رضوی ضرورت توجه و عنایت ویژه ای است که با اعلام ذخیرهگاه در مراجع رسمی ضمن حفظ و بقاء، امکان توسعه و استقرار آن در مناطق مناسب تحقق پیدا میکند.