سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فرود صالحی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری

چکیده:

به منظور انتخاب رقم یا ارقام مناسب لوبیا قرمز جهت کشت دراستان چهارمحال وبختیاری، این طرح اجرا ‌گردید. سال اول اجرای آزمایش شامل انتخاب بوته های مادری بود که ازبین توده های محلی نقاط مختلف استان (توده‌های محلی موردکشت در لردگان، بلداجی، دستگردامامزاده، گندمان و اردل) با کشت درمزرعه وباتوجه به خصوصیات فنوتیپی و عملکرددانه واجزاء آن وهمچنین مقاومت به آفات وبیماریها انتخاب صورت گرفت. سال دوم آزمایش تک بوته بود که بوته‌های انتخابی سال قبل برروی خطوط کاشته شده (هربوته روی یک خط کشت گردید) وپس ازهر۵ خط شاهدهای لوبیا قرمزناز، لوبیا قرمز صیاد و لوبیا قرمز محلی لردگان کشت گردیدند و درقالب آزمایش مقایسه عملکردمقدماتی بدون تکرار ازطریق رسم نمودار تجزیه وتحلیل شدند. سال سوم آزمایش مقایسه عملکردتکراردار بود که براساس تعدادلاین های انتخابی بصورت طرح بلوک‌های ناقص (لاتیس مستطیل) کاشته شد وتجزیه های آماری مربوطه صورت ‌گرفت. درطول آزمایش های ذکرشده صفاتی ازقبیل تاریخ های جوانه زنی ، ظهور ، گلدهی، رسیدگی و برداشت یادداشت گردید و عملکرددانه ، وزن صددانهوبازارپسندی آن بررسی ‌شدند. نتایج سال ۱۳۸۲ نشان داد که لاین‌های انتخابی L1، G17، A15، L9 و L16 برتر از شاهدها بوده و تفاوت معنی‌دار با شاهدها داشتند. سالچهارم آزمایش نیز مشابه سال سوم اجرا گردید. نتایج سال ۱۳۸۳ نشان داد که لاین‌های انتخابی D12، G11، D23، L22، D32، D17، A29 و L5حداقل ۵% بیشتر از شاهد صیاد بوده و تفاوت معنی‌دار با شاهد داشتند. بازارپسندی این لاین‌ها خوب بوده و به منطقه سازگاری دارند و می‌توانند جهت آزمایشات تکمیلی و معرفی رقم مورد استفاده قرار گیرند. نتایج سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ به‌صورت تجزیه مرکب مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که لاین‌های G17، G11، D32، L1، D23، A15، D17، D10، D3 و D12برتر از شاهدها بودند و می‌توانند در آزمایشات ناحیه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.