سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهمن کوهستانی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
مسعود قدسی – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمود ناظری – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
محمد تابعی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

این بررسی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه مشهد و تربت حیدریه (جلگه رخ ) و با هفت تیما ر شامل پنج لاین امیدبخش گندم C-81-14 و C-81-4 و C-81-5 و C-81-6 و C-81-13 که از لاین های پر محصول و در حال معرفی آزمایش یکنواخت سراسری مناطق سرد می باشند با ارقام مرسوم و رایج در منطقه (کاسکوژن و توس ) به عنوان شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند . پس از برداشت بر روی عمل کرد دانه ارقام هر منطقه تجزیه واریانس و هم چنین تجزیه مر کب دو منطقه و تحلیل های آماری بر اساس طرح بلوک های کامل تصادفی انجام گرفت و میانگین محصول ارقام با شاهدها با روش L. S. D مقایسه و رقم برتر از نظر عملکرد و سایر صفات و خصوصیات زراعی برای هر منطقه مشخص گردید . نتایج نشان داد لاین C-81-14 در هر دو منطقه (مشهد و جلگه رخ ) دارای بالاترین عمل کرد دانه و لاین C-81-6 دارای کمترین عمل کرد دانه بود . از طرف دیگر نتایج نشان داد رقم گاسکوژن بیشترین و لاین C-81-13 کمترین وزن هزار دانه را دارا بوده است و وزن هزار دانه لاین C-81-14 که دارای عمل کرد بالا می باشد تفاوت غیر معنی داری با گاسکوژن داشته است. این در حالی است که این لاین جزو زودرسترین لاین های مورد بررسی نیز بوده است . همچنین رقم توس جز و پا بلندترین و لاین C-81-6 پا کوتاه ترین لاین های مورد بررسی آزمایش بودند . به هر حال برتری عمل کرد دانه و خصوصیات زراعی لاین جدید و در دست معرفی C-81-14 در این آزمایش تایید شد.