سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
منصور تقوائی – دانشیار بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه شیراز
حمیده مالکی – دانشجوی بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه شیراز

چکیده:
فرسودگی بذر یک عامل کاهش بنیه بذر در مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. به کمک آزمون پیرر زودرس میتوان ارقام حساس به فرسودگی را شناسایی کرد. . به منظور تعیین لاینها حساس تریتی پایرم آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد تیمارها شامل لاین در ۱۳ سطح (La/b، و F5 (Cr/b) (Ka/b و F2 (Cr/b) (Ka/b و La(4B,4D)/b و Ka/b و St/b وF3 (Ma/b)(Cr/b و F4 (Ma/b)(Cr/b و (St/b)(Cr/b)F4 و Cr/b و Az/b و F3 (Cr/b) (Ka/b و F6 (Cr/b) (Ka/b و فرسودگی بذر در ۲ سطح (شاهد و فرسوده) بود. شاخصها سرعت جوانه زنی ، قدرت بنیه طولی گیاهچه و انرژی جوانه زنی به طرز معنیداری تحت تاثیر فرسودگی قرار گرفت. بر اساس شرخص های فوق لاین های F5 (Cr/b) (Ka/b و Ka/b و La/b و St/b به فرسودگی حساس می باشند.