سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آیدا عمانی – قطب مهندسی نقشهبرداری و مقابله با سوانح طبیعی؛ گروه مهندسی نقشهبرد
محمدرضا سراجیان –

چکیده:

در راستای تحقیقاتی که در زمینه کشف پیشنشانگرهایی برای وقوع زلزله در حال انجام است و با توجه به نظریههایی که مدعی ایجاد تغییرات ناگهانی در پارامترهای یونسفری، پیش از وقوع زلزله هستند، در سال ۲۰۰۴ ماهوارهای به نام DEMETERبه منظور مطالعه تغییرات یونسفری مرتبط با فعالیتهای زمینلرزهای به فضا پرتاب شد. این ماهواره به ثبت تعدادی از پارامترهای یونسفری میپردازد که با بررسی روند آنها، سعی در کشف ارتباطی میان نحوه ایجاد تغییرات در این پارامترها و وقوع زلزله دارد. میدان مغناطیسی امواج، میدان الکتریکی امواج، دمای الکترونی پلاسما و چگالی پلاسما، مشخصات ترکیبات یونی یونسفر و انرژی ذرات یونسفر، پارامترهایی هستند که توسط سنجندههای این ماهواره برداشت و ثبت میشوند. این مقاله به معرفی ماهواره DEMETER و قابلیتهای آن در ثبت تغییرات پارامترهای یونسفری به عنوان پیشنشانگری برای وقوع زلزله پرداخته ونمونههایی از نتایج به دست آمده در تحقیقات انجام شده در این زمینه را ارائه مینماید.