سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: نهمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستم های قدرت
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
امانوئل یوحنااسحق – فارغ التحصیل کارشناسی ارشدگروه اموزشی برق دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران جنوب تهران
علی رضا عدالتیان – دانشجوی کارشناسی ارشدگروه اموزشی برق دانشگاه ازاداسلامی واحدتهران جنوب تهران

چکیده:
جریان هجومی واضافه ولتاژ دوپدیده گذرا درهنگام خازن گذاری هستند که هم برای خازن و هم برای دستگاه کلیدزنی مضرمی باشند دراین مقاله برای کاهش این نوع پدیده های گذرا یک محدوئدساز پیشنهاد شده است محدودسازپیشنهادی از ترانسفورماتور کوپلینگ تک فاز یک یکسوسازتک فاز با ترانسفورماتور توان پایین سروسط دار یک جفت راکتور دی سی دیودها هرزگرد و یک منبع ولتاژ بایاس DC تشکیل شدهاس ت ترانسفورماتور کوپلینگ تک فاز بصورت سری بین منبع ولتاژ ورودی و بانک خازنی قراردارد و وظیفه اصلی آن منعکس کننده امپدانس راکتور DCبه سمت مداراولیه درلحظه انرژی دارشدن است و بطور موثری باعث سرکوب گذراهای سوئیچ زنی میشود پس ازمحدودسازی باتوجه به جبرانسازی تمام تلفات توسط دیودها و راکتورها درواقع محدودساز به صورت یک اتصال کوتاه درحالت پایدار عمل می کند و هیچ تاثیری درمدار ندارد درنتیجه موجهای ولتاژ و جریان خازن دچاراعوجاج نمی شوند درنهایت نتایج شبیه سازی بهدست آ»ده باروشهای مختلف سوئیچینگ خازن بررسی و برتری محدودساز پیشنهادی نشان داده است