سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه امامیان – کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ک
پژواک دیدار – کارشناس ارشد پترولوژی، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکت

چکیده:

برگه ۱:۵۰۰۰۰ کوه ین بخش ی از پهنه البرز جنوبی است که در زون طارم، در شمال باختری نقشه ۱:۱۰۰۰۰۰ زم ین شناس ی تاکستان ودر است ان قزوین و اقع شده است . سنگه ای آ تشفشانی د اسیتی، کو ارتز آندزیتی، ر یولیتی وتوفه ای آندزیتی و د اسیتی ائوسن، اصلی تر ین سنگه ای منطقه ر ا تشکیل م ی دهند . فراوانی گسلهای منطقه و وجود نفوذیهای عمیق و نیمه عمیق در برگه جنوبی محدوده مورد مطالعه موجب تشک یل زونه ای دگرسانی آ رژیلیکی – آلونیتی وس یلیسی در سنگهای منطقه گرد یده است . هدف از این تحق یق شن اسایی نو احی آنومال د ار با استفاده از مط الع اتژئوشیمیایی آبراهه ای، بررسی های زمین شناسی وشناسایی گسلها و نواحی دگرسانی مرتبط با کانه زایی ب ا استف اده از فن اوری سنجش از دور می باشد . با تلفیق نتایج حاصل از این مطالعات، کانه زایی طلا در غرب منطقه مورد مطالعه و در زونهای دگرسانی شناسایی و معرفی گردید .