معرفی محیط های شبیه سازی

در برخی موارد با توجه به موضوع پژوهشی، ایده ارائه شده، مسائل مربوط به هزینه، زمان و غیره امکان پیادهسازی راه حلهای مطرح شده وجود ندارد؛ برای همین از محیطهای شبیه سازی جهت ارزیابی و مقایسه روشها و الگوریتم ها استفاده میشود. محیطهای شبیهسازی این امکان را فراهم می کنند که پژوهشگر مسائل خود را همراه با راه حل های موجود با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف آن مسئله که به راحتی با نرم افزار قابل تغییر هستند را مورد ارزیابی و بازبینی قرار دهد. مسائل و مشکلات احتمالی که امکان رخ دادن آنها در عمل وجود دارد را به راحتی در محیطهای شبیه سازی تجزیه و تحلیل نمایند تا بهترین شرایط پیادهسازی واقعی الگوریتم ها را پیدا نمایند. برای مثال اگر بخواهیم الگوریتمهای زمانبندی وظایف را در محاسبات توری یا ابری مورد ارزیابی قرار دهیم، ابتدا بسیار بهتر و مقرون به صرفهتر است که از نرمافزارهای شبیه ساز Grid SIM و Cloud SIM استفاده نمائیم یا قبل öl این که یک مدار سختافزاری در آزمایشگاه مورد پیادهسازی قرار گیرد، بهتر مورد مطالعه و ارزیابی قرار گیرد. جدول ۵-۳ لیست برخی از نرمافزارهای شبیه ساز که در زمینه های تحقیقاتی رشته مهندسی کامپیوتر و برق مورد استفاده قرار میگیرد را نشان می دهد.

جدول ۵-۳ معرفی برخی از نرم افزارهای شبیه سازی در زمینه های کامپیوتر و برق

1

2

برای مثال اگر بخواهید نحوه عملکرد یک سری دستورات زبان ماشین را در یک پردازنده و یا این که قابلیت پردازنده را با اضافه کردن دستورات جدید بالا ببرید میتوان از نرمافزار شبیهساز Simple Scalar استفاده کرد، که برای این هدف طراحی و نوشته شده است.