سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیاردانشکده مهندسی عمران مجتمع فنی و مهندسی بابل-دانشگاه مازند
حسین رجائی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(
عیسی شوش پاشا – استادیاردانشکده مهندسی عمران مجتمع فنی و مهندسی بابل-دانشگاه مازند

چکیده:

به منظور ارزیابی وتعیین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی مربوط به خاک اطراف ولوله زیرزمینی مانند سختی استاتیکی، سختی دینامیکی، میرائی و جرم افزوده سهم خاک که در رفتار دینامیکی با جرم لوله مشارکت می کند مدل آزمایشگاهی طراحی و تدارک دیده شده است. مدل آزمایشگاهی جهت تغذیه مدل عددی طراحی وساخته شده است. مدل عددی و فرمولاسیون آن برمبنای بسط اصول تئوری دینامیک ساز های و ارتعاشات مکانیکی و در فضای زمان و فرکانس و به کمک تبدیلات فوریه شکل گرفته است که مبسوطا در مرجع ) ۱( آمده است.در طراحی و تدارک مدل آزمایشگاهی از سیستم مولد استاتیکی و دینامیکی بنام دستگاهServo-Hydraulic که خود حاویActuatorو Loadcell و سیستمهای کامپیوتری دریافت اطلاعات است استفاده گردیده است. همچنین سیستم جعبه و خاک ولوله مدفون، سیستم دمپینگ کاهش بازتاب امواج، سیستم مبدل های نیرویی وجابجایی، سیستم اندازه گیرهای دقیق( Sensors) جابجایی محوری لوله ها، سیستمهای کامپیوتری ضبط و نمایش، طراحی و ساخته شده و در مجاورتیکدیگر آرایش یافته است.. می توان بااستفاده ازاین مدل آزمایشگاهی وروش عددی پارامترهای سختی های استاتیکی ودینامیکی خاک ولوله را تحت هر شرایطی یافت.در این مقاله به تشریح مدل آزمایشگاهی پرداخته می شود مقایسات ئیدنتایج مرکب از مدل آزمایشگاهی و روش عددی . بعمل آمده با استفاده از نتایج آزمایشگاهی ومدل عددی نشان از ت دارد.بررسیها نشان می دهند عواملی از قبیل عمق دفن لوله،قطر لوله،جنس لوله،تراکم خاک،درصدرطوبت ومیزان دامنه و فرکانس تحریک موج هارمونیکی در تغییر پارامترهای یاد شده مؤثرند.