سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
غلامرضا نعمتی – شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان

چکیده:
بهره برداری ازشبکه ها ی توزیع درمناطق باآلودگی سنگین نمکی همواره سخت وبا مشکلات فراوانی روبروبوده است.درزمینه مشکلات عایقی دغدغه اصلی گردانندگان شبکه وبرنامه ریزی ، تخمین عمر عایقی مقره ها است کهبدلیل نشست سنگین آلودگی خطاهای عایق ی ناخواسته فراوانی را به شبکه تحمیل میکند . دراین مقاله یک مدل کاربردی برمبنای پایش وضعیت عایقی مقره هامعرفی شدهاست که امکان تخمین عمر مقره ها ی کارکرده رانشانمیدهد. مدل بااجرای پایلوت برروی مقره های شبکه هوائی توزیع جزیره قشم پیاده شده وباانجام آزمون ها یی راست آزمائی شده است. نتایج پیاده سازی مدل نشان میدهد که بااجرای آن امکان صرفه جوئی حدود ۱۹۰ میلیارد ریال درطرح جایگزینی وتعویض مقره ها ی کارکرده واقع درمناطق ساحلی آلوده (نظیراستان هرمزگان) وجوددارد.ضمنانتایج این مدل قابل تعمیم به مقره های پرسلانی وکمپوزیتی خطوط فوق توزیع وفشار قوی نیز میباشد