سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

احمد اسماعیلی – دانشگاه مازندران بابل – ایران
سیدعلی نبوی نیاکی – دانشگاه مازندران بابل – ایران

چکیده:

بکارگیری کنترل کننـده UPFC در یـک شـبکه نیازمنـد انجـام مطالعات جامعی در خصوص تأثیر نصب آن بر وضعیت شبکه است . بدین منظور ، شبیه سازی رفتار UPFC از جنبه عملکـرد حالت دائمی حائز اهمیت است . انجام این شبیه سازی به مـدل پخش بار نیاز دارد که تا کنون چندین مـدل مختلـف بـرای آن ارائه گردیده است . در این مقاله مدل جدیدی بر اساس روش پخش بار حلقه بـاز
ارائه شده است . این مدل عـلاوه بـر قابلیتهـای منحصـر بفـرد برای مطالعه تأثیر پارامترهای UPFC بر وضعیت شـبکه، قـادر به در نظر گرفتن کامل رفتـار مبـدل مـوازی و تلفـات UPFCمی باشد . همچنین با توجه به اینکـه مـدل UPFC مسـتقیما در معادلات پخش بار قرار می گیرد، پروسه حـل شـبکه بصـورت یکپارچه انجـام مـی شـود کـه باعـث همگرایـی خـوب مـدل می شود .
به منظور معرفی این مدل ابتـدا معـادلات UPFC و معـادلات پخش بار ترکیب شده و بصورت یکپارچه در می آیند . پـس از تعیین معادلات پخش بار، عملکـرد مـدل از لحـاظ همگرایـی مورد بررسی قرار می گیـرد . نهایتـا بـا بکـارگیری مـدل در دو شبکه نمونه تأثیر پارامترهای مختلف UPFC بر وضعیت آنهـا مطالعه شده و قابلیتهای مدل ارائه شده تبیین می گردد .