سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرحسن میریعقوب زاده – دانشجوی ارشد آبخیزداری دانشگاه مازنداران
رجبعلی محبی – کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

در یک سیستم پویا مانند جامعه بشری پایداری اساسا به معنی ثبات تعادل در طول زمان است این مفهوم چیزی نیست ک ه بتوان آنرا به راحتی اندازه گرفت یا سنجید . یکی ازمدل ها و شاخص های مهم جهت نیل به توسعه همه جانبه مدل مثلثی توسعه پایدار است . این مدل از سه محور اساسی سرمایه برای پیشرفت هر کشور استفاده می کند و زمانی توسعه را پایدار می داند که هر سه ضلع این مدل به تعادل نسبی دست پیدا کنند . فرسایش خاک ، آلودگی منابع، حفظ حیات وحش، بهره برداری تفریحی از منابع طبیعی، مسائل جمعیت، امنیت غذایی و فقر، کمبود زمین و آب از جمله چالشهای فراروی توسعه پایدار است