سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق، گروه مهندسی برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فردوسی م
محسن قاینی صوفی آبادی – دانشجوی دکترای برق قدرت گروه مهندسی برق دانشکدة مهندسی، دانشگاه فرد

چکیده:

در این مقاله با بررسی تاثیر خروج خطوط بر روی قیمت حاشیهای محلی و تعریف معیاری جدید در سنجش امنیت شبکه، اهمیت اقتصادی خطوط مشخص می شود . در اثر خروج اجباری یا برنامه ریزی شدة خطوط انتقال سیستم متحمل افزایش هزینه خواهد شد . افزایش هزینه می تواند در نتیجه افزایش هزینة تولید ناشی از تغییر آرایش تولید، افزایش تلفات سیستم انتقال و یا افزایش توان خطوط باشد . بر مبنای معیار معرفی ش ده و با ارزیابی اقتصادی از خروج خطوط انتقال و تاثیر آنها بر قیمت حاشیه ای محلی ) ) LMP 1 میتوان آنها را رتبه بندی نمود . مقایسه نتایج با رت ب هبندی حاصل از شاخص متداول نشان میدهد که سیگنال قیمت اطلاعات مفیدی از امنیت شبکه را بهمراه دارد . همچنین با دیدگاه احتمالی و با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو اثر عدم قطعیت بار بر رتبهبندی نیز مورد بررسی قرار گرفته است