سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدقاسم وتر – Ph.D، مهندسین مشاور مقاوم شهر، عضو هیات علمی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
علیرضا رضائیان – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه علم و صنعت ایران، مهندسین مشاور مقاوم شهر عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

دراین مقاله، مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش ( و یا قاب های مهاربندی شده هم مرکز شکل پذیر ) که تکنولوژی سـاخت آن بـا مواد و مصالح موجود در ایران ممکن است ، معرفی شده و کاربرد آنها در مقاوم سازی سازه ها بررسی می گردد . همانطورکه از نام این مهاربندها مشخص است، کما نش الاستیک از رفتار هیسترزیس عضـو مهـاری حـذف شـده اسـت . حـذف کمانش ، باعث می گردد تا عضو مهاری در فشار رفتاری مانند کشش داشته باشد . یعنی قادر به تشکیل مفصل پلاستیک محـوری در فشار می گردد . این نکته باعث می گردد که منحنی هیسترزیس سازه متقارن شده و استهلاک انرژی ک ه ارتباط مستقیمی با سطح زیر این منحنی دارد به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کند . استفاده از این مهاربندها هم در طراحی ساختمانها ی جدید کاربرد داشته هم در مقـاوم سـازی سـاختمانهای موجـود بسـیار مفیـد می باشد . در این مقاله پس از معرفی و بررسی رفتار لرزه ای این اعضاء بر اساس مطالعات تئوری و آزمایشگاهی ، یک مطالعه مـوردی در مورد مقاوم سازی یک بیمارستان دارای سیستم قاب ساختمانی ساده با مهاربند هم مرکز که با استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش اول طراحی شده است و باید طبق دستورالعمل بهسازی پس از زلزله قابلیت استفاده بی وقفه داشته باشد ( هدف بهسازی ویژه ) پرداخته می شود . نتیجه حاصل حاکی از آن است که با استفاده از این روش به سادگی قاب مهاربندی شده هم مرکزی کـه حتـی سـطح عملکـرد ایمنی جانی را تاُمین نمی نماید، تا سطح عملکرد استفاده بی وقفه ارتقاء می یابد .