موتورهای جستجو

علاوه بر پایگاه های علمی معرفی شده که امکانات جستجو منابع و مقالات مختلف را فراهم آوردهاند؛ موتورهای جستجوی دیگر از قبیل google و google Scholar نیز امکان دسترسی به منابع را به محقق میدهند. Google Scholar، جستجوگری از شرکت Google است که امکان جستجوی واژه های کلیدی در مقاله ها، رساله های علمی و گزارشهای فنی را فراهم می کند نتایج جستجو براساس میزان ارتباط با واژه جستجو شده فهرست می شود. بر خلاف موتور جستوجوی همگانی google، در google Scholar مرتب کردن یافتهها بر اساس میزان ارجاع به آن توسط دیگر مولفان است و نه صرفا تعداد دفعات بازدید یا پیوند به ان در اینترنت.

نگارش فهرست منابع تحقیق

و مشاور، فهرست کاملی از منابع شناسایی شده تهیه گردد. تدوین گزارش فهرست منابع تحقیق از اصول و قواعد خاصی تبعیت می کند که لازم است مورد توجه دانشجویان عزیز قرار گیرد.

ارکان اصلی فهرست منابع

آدرس و مشخصات عمومی هر یک از منابع شناسایی شده دارای قسمتهای زیر است: ) نام خانوادگی و نام پدید آورنده اثر، عنوان اثر، مشخصات نشریه، کنفرانس یا ناشر، سال چاپ. از آنجایی که ممکن است منابع شناسایی شده به صورت کتاب، مقاله یا صفحه اینترنتی باشد با ذکر چند مثال چگونگی نگارش هر یک بیان میگردد.

کتاب

– برای منبع کتاب: نام مؤلفین یا مترجمین، عنوان کتاب، ناشر، چاپ چندم، سال چاپ.

– مثال ۱: شاه بهرامی، اسدالله، اصول طراحی مدارهای منطقی سیستم های کامپیوتری، رشت: انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۹۳. مثال ۲: فریدی ماسوله، مرضیه، طراحی صفحات وب با HTML5 و CSS3، رشت: انتشارات کادوسان، \ YaY A. S. Tanenbaum and D. Wetherall, “Computer Networks’, Prentice Hall, 5th Edition, 2012. – القابی چون دکتر، مهندسی و غیره در نوشتن نام نویسنده ذکر نمیگردد. – چنانچه کتابی دارای بیش از یک نویسنده باشد ، به صورت زیر عمل می شود: – اگر تعداد نویسندگان بیش از سه نفر باشد، میتوان تنها نام نویسنده اول نوشته شده و به جای سایر نویسندگان از کلمه «و دیگران» استفاده می شود؛ یا این که نام تمام نویسندگان به ترتیب نوشته میشود.

مقاله

نوشتن آدرس و فهرست مقالات شناسایی شده اگر چه از الگوی اصلی تبعیت می کند ولی با نحوه نگارش آدرس کتاب تفاوت هایی به شرح زیر دارد:

نام خانوادگی و نام نویسنده « عنوان مقاله « نام مترجم، نام نشریه ، دوره، شماره (تاریخ) صفحه شروع

صفحه خاتمه. برای مقاله چاپ شده در مجله: نام مؤلفین ، عنوان مقاله، عنوان مجله، سال چندم، شماره آن، شماره \) A. Shahbahrami, B. H.H. Juurlink, and S. Vassiliadis, “Implementing the 2D Wavelet Transformon SIMD-Enhances General-Purpose Processors” IEEE Transactions on Multimedia,

Vol. 10, No. 1, pp: 43-51, January 2008.