سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده سلطانی – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا اکبرزاده توتونچی – گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد
محمود نقیب زاده – گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

مسیر یابی در شبکه تاثیر مهمی در انتقال درست وسریع داده های الکترونیکی و کارایی شبکه ازجمله ایجاد تاخیر کم و گذردهی بالا دارد . در دهه اخیر الگوریتم های مسیریابی جدیدی بر اساس مفاهیم سیستمهای چند عامله ، پیشنهاد شده اند. یکی از این الگوریتمها ، AntNetاست که در مقایسه با روشهای قبلی دارای کارایی بهتری در واکنش نسبت به تغییرات شبکه میباشد. اما الگوریتم AntNet نیز نقطه ضعف هایی دارد از جمله همگرایی نسبی دیر هنگام ، که در این تحقیق سعی کردیم آنها ا تا حدی رفع کنیم .پیشنهاد ما افزودن نوعی Ant مکی و افزایش همکاری بین نودهااست تا زمان رسیدن به همگرایی در شبکه و واکنش نسبت به تغییرات شبکه سریعتر گردد . نتایج این تغییرات که به کمک شبیه سازی الگوریتم در محیط NS2 بدست آمده ، نشان میدهد استفاده از روش جدید رسیدن به همگرایی را در اکثر مواقع سریعتر ساخته است. در این آزمایشها، تاخیرتا % ۲۰ و تغییرات تاخیر تا % ۶۸ کاهش پیدا کرده است . این در حالیست که با کاهش نرخ تولید عاملها ،در بعضی از آزمایشها ، نشان دادیم الگوریتم جدید با سربار کمتر نیز، کارایی بهتری نسبت به الگوریتم اصلی دارد.