سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا آبشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شه
محمود شفاعی بجستان – استاد دانشکده مهندسی علوم آب – دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

پدیده رسوبگذاری علاوه بر کاهش دبی موجب زوال تدریجی کانالهای آبیاری می گردد لذا در جهت کنترل ایـن پدیده در طی سالیان متماد ی تحقیقات متعددی انجام شده که ماحصل آن تولید نرم افزارهـای مختلفـی جهـت مدیریت رسوب در شبکه های آبیاری م یباشد . نرمافزار شارکاز جد یـ دترین ایـن نـرم افزارهـا بـوده کـه از قابلیتهای زیادی بر خوردار است . دراین مقاله به معرفی این نرم افزار جهت طراحـی حوضـچه ترسـیب، لولـه ورتکس، تونل رسوبگیر، کانال فرار و . . . پرداخته شده است .