نرم افزار ACCESS

اکسس ابزاری برای کار با بانک های اطلاعاتی رابطه ای است. بانک های اطلاعاتی امکان گردآوری انواع اطلاعات را برای ذخیره سازی، جستجو و بازیابی فراهم می کنند. اجزا بانک اطلاعاتی اکسی عبارتند از Modules Database. Table. Query. Form. Report. Macros

جدول ۸ – ۱۱ چند مثال از ایجاد جدول

123

هر جدول برای نگهداری داده های خام بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار میگیرد. داده ها در جدول وارد میشوند. جداول سپس این داده ها را به شکل سطرها و ستونهایی سازماندهی می کنند. هر پرسوجو برای استخراج اطلاعات مورد نظر از یک بانک اطلاعاتی مورد استفاده قرار می گیرد. پرس و جو میتواند گروهی از رکوردها را که دارای شرایط خاصی هستند انتخاب کند. پرسی و جوها را میتوان بر اساسی جداول یا پرسی و جوهای دیگر آماده نمود. با استفاده از پرس وجوها میتوان رکوردهای بانک اطلاعاتی را انتخاب کرد، تغییر داد و یا حذف نمود. متداولترین روش استفاده از فرمها، برای ورود و نمایش داده ها است. گزارش ها میتوانند با استفاده از انواع پرسوجوها که بر روی بانکهای اطلاعاتی اعمال می گردند، بدست آیند. ماکروها به خودکار کردن کارهای تکراری، بدون نوشتن برنامه های پیچیده یا فراگیری یک زبان برنامه نویسی، یاری میکنند، در واقع ماکروها یکسری قابلیت هایی هستند که امکان سرعت بخشیدن به نحوه ی کار کردن و بازیابی اطلاعات از جداول را دارند.