سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
زهرا طادی بنی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد قانع – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
احسان قربانی – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران

چکیده:
مهندسی ارزش یک کوشش سازمان یافته برای تحلیل عملکرد سیستمها، تجهیزات، خدمات و موسسات به منظور نیل به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر باشد. در برنامه ریزیهای کلان هر یک از ممالک دنیا، استراتژی مهندسی ارزش ملحوظ شده است. این استراتژی بخصوص درکشورهای پیشرفته جایگاه ویژهای داشته و از طریق سرمایه گذاری درامر خطیر نیروی انسانی و تلاش برای بهبود کیفی آن اجرا می گردد. هر یک از صنایع برای ایجاد و تکمیل فرایند مهندسی ارزش نیازمند سه عنصر اساسی نیروی انسانی، مهمترین سرمایه صنعت است که نحوه بکارگیری آن برای حصول » نیروی انسانی « تجهیزات و دستگاهها، کالا و مواد هستند. ازمیان عوامل فوق حداکثر کارآئی و بهرهوری از پیچیدهترین مشکلات موجود میباشد. در چارچوب مدلهای رشد درونزا، سرمایه انسانی از جمله عوامل تأثیر گذار بر رشد بهرهوری و مهندسی ارزش می باشد . در واقع اگر بین اهداف فردی و سازمانی در صنعت تطابق وجود نداشته باشد نیروی انسانی به عامل بازدارنده تبدیل خواهد شد. براین اساس لازم است با بکارگیری اصول علمی برنامه ریزی نیروی انسانی یا پرورش و رشد، نیروی انسانی موجود شناسائی وتجزیه و تحلیل شده تا امکان و انجام راهبردهای مناسب فرایند مهندسی ارزش در صنایع عملی گردد. در این تحقیق ضمن معرفی نقش عوامل انسانی در مهندسی ارزش و مدیریت هزینه، به راهبردهای موثر در ارتباط با نقش هر چه موثرتر نیروی انسانی بر مهندسی ارزش و مدیریت هزینه پرداخته میشود