سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صولت عطالو – امور و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران
اکبر کریمی – امور و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران
رضا اصفهانی پور – امور و اکتشافات شرکت ملی صنایع مس ایران

چکیده:

بررسی های اولیه و شواهد صحرایی اعم از ویژگی توده نفوذی اینچه، سنگهای ولکانیکی، تنوع و گسترش آلتراسیون، تراکم رگه های سیلیسی کانه دار، گسلهای منطقه، تنوع و همبود کانه های سطحی ضرورت بررسی منطقه را شدت بخشید. اکتشافات ژئوشیمیایی نیمه تفصیلی در ناحیه ای بوسعت ۵۸ کیلومتر مربع با برداشت ۳۳۲ نمونه رسوبات آبراهه ای ، مینرالیزه، آلتره، اکسیدی و کانی سنگین با نتایج امیدوار کننده بانجام رسید. اکتشافات ژئوشیمیایی تفصیلی در چهار محدوده سوناجیل مجموعا در وسعت ۵/۵ کیلومتر مربع از مناطق ناهنجار با برداشت ۶۰۴ نمونه خاک انجام و پس از محاسبات آماری ، نقشه های همعیار ترسیم گردید. مطالعات ژئوفیزیکی طی سه مرحله در چهار محدودهبمنظور بررسی وجود انیهای سولفیدی با روشهای پلاریزاسیون القایی و مغناطیس سنجی بعمل آمد.
بررسی های ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی ناهنجاری قوی و وسیع عنصر مس را مشخص نمود که در کنار سایر شواهد از گسترش و شدت هاله های عنصر مس وجود احتمالی توده های معدنی عمیق استنباط گردید.
آلتراسیون موجود آرژیلیک، فیلیک، پتاسیک، سیلیسیفکاسیون بوده و کوارتز، کائولینیت، مونت موریلونیت و سانیدین کانیهای فاز اصلی هستند. واحدهای سنگی منطقه شامل آندزیت، آندزیت مگاپورفیری ، آندزیت پورفیری ائوسن، دایک ها و آپوفیزهای نفوذی، بازالت کواترنر و استوک کوارتز مونزونیتی تا کوارتز مونزودیوریتی اینچه است.
عمده ترین کانی سازی مس بصورت رگه ای، رگچه ای و دسمینه در آندزیت ها شامل کالککوپیریت، بورنیت، کالکوسیت، کوولیت، مالاکیت و آزوریت است. بررسیی ویژگی های عمقی اعم از تیپ های آلتراسیون، تفکیک زونهای آلتره، تعیین پاراژنز زون کانه دار و غنی شدگی سوپرژن با استفاده از نمونه های ۵ گمانه اکتشافی بطول ۸۶۶ متر اجام شد. زون بندی عمودی شامل زون های اکسیدی (فروشست) ، سوپرژن و هایپوژن است.
مجموع مطالعات اکتشافی حاکی از پتانسیل معدن مس پورفیری منطقه سوناجیل است که زون هیپوژن و شواهد تشکیل زون سوپرژن ضعیف در آن مشخص شده است.