سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اشکان اعظیمی کارگر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی ، گروه مهن
حسین صدقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ، دانشکده کشاورزی ، گروه مهن

چکیده:

دردوران بهره برداری ازسدها نحوه پخش رسوبهای ورودی به مخازن سدها دربرآورد حجم مفید مخازن اهمیت می یابد . مهمترین روشهای معمول و متداول تخمینی درزمینه رسوب گذاری مخازن سدها روش افزایش سطح و روش تجربی کاهش سطح می باشند دراین مقاله روشهای متداول برای دست یابی به نحوه نشست رسوب درمخازن سدها نقل شده و نتایج کاربرد آنها با اندازه گیری صحرایی در مورد مخزن سد سفید رود مقایسه شده است . گرچه انجام فقط یک مقایسه برای رسیدن به یک نتیجه کلی کافی نیست لیکن مقایسه مزبور نشان داده است که میتوان ازروشهای ریاضی – تجربی با اطمینان بالایی استفاده کرد .