سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش پیش بینی عددی وضع هوا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عرب حسیینی – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بیدختی – دانشیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محب الحجه – استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

MPDATA یک الگوریتم تفاضل متناهی برای حل معادله فرارفت، بر اساس روش تکرار، در معادلات شاره می باشد. اولین تکرار همان تفاضل گیری پاد جریانسو می باشد که مثبت معیناست اما مرتبه اول می باشد. در تکرار های بعدی برای تعدیل خطای مرتبه دوم، دوباره از طرحواره پادجریانسو استفاده می شود اما در اینجا بجای سرعت فیزیکی از سرعت پاد پخش استفاده می شود. این سرعت توسط میدان فرارفت داده شده(با استفاده از جمله مرتبه دوم بسط تیلور) برای تعدیل خطای تکرار قبلی بدست می آید و مفهوم فیزیکی ندارد.
طرحواره MPDATA بمانند طرحواره پادجریانسو دارای خاصیت حفظ علامت میدان انتقالی ( مثبت معین) است ما از مرتبه درستی ۲ می باشد. این خاصیت در ترابرد متغیرهای ترمودینامیکی و آلودگی دارای اهمیت زیادی می باشد.
MPDATA ابتدا توسط اسکولارکیویچ [۱۹۸۴] برای مدل سازی عددی فرایند های خرد و میان مقیاس طراحی شد اما اکنون در مدلهای جهانی (Global) نیز به کار بسته شده است. در این مطالعه پاره ای از نتایج بدست آمده از اجرای مدل در منطقه ای به وست km 10 ضربدر ۱۰ در حومه اصفهان بررسی می شود.