سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مسعودی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس
علی یساقی – گروه زمین شناسی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله پهنه برشی گنج دنیا با روند کلی NNW در شرق کوه خشومی (شمال شرقی یزد)، بعنوان بخش ی از روند های راستا لغزNNW ایران مرکزی، معرفی گردیده است. شواهد موجود چون توسعه فابریک های ،S – Cلایههای دولومیتی شدیدا چین خورده، چین های بودین شده لنزی شکل، انحراف واحدهای ولکانیکی در مجاورت گسل ها ، حاکی از عملکرد راستا لغز راست بر این پهنه برشی می باشند. این پهنه خود از زیر پهنه ها یی تشکیل شده که توسط اختلاف مقاومت واحد ها ی سنگی شیستی – دولومیتی کنترل می گردند، بگونه ای که واحد های نامقاوم ش یستی ز یر پهنه ها ی شد یدا برش خورده را از د یگر بخش ها ی پهنه تفکیک می نمایند . بسمت بخش های مرکز ی پهنه، تعداد و گسترش ا ین ز یر پهنه ها ی شد یدا برش خورده، افزا یش می یابد. در نتیجه این امر ، ازحاشیه به سمت مرکز پهنه، لایه های چین خورده، بر اثر فرایندBedding Transpositionبه صورت قطعات دوکیشکل کشیده ای در آمده اند . بخش های زبانه ای شکل شمال کوه خشومی نیز توسط گسل های راندگ ی ایجادشده اند، که جهت شیب آنها از محل اتصال به پهنه برشی گنج دنیا به خارج آن، تدریجا ازESE به NNEتغییر می کند . این گسل های راندگی، در اثر عملکرد راستا لغز راست بر پهنه برشی گنج دنیا در پایانه این پهنه برشی ایجاد گردیده اند.