سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

وحید مرندی – کارشناس ارشد مهندس فرآیند-متخصص کارآمد سازی انستیتو پاستور ایران-مجت

چکیده:

بسیاری از صاحب نظران علم مدیریت، بهره وری را دربرگیرنده دوعامل کارآیی و اثربخشی می دانند. بدیهی است تحّقق بهره وری، مستلزم اعمال مدیریت صحیح و علمی جهت دستیابی به اهداف تعیین شده است. این مدیریت درنهایت به کاهش زمان انجام کار، کاستن هزینه های زائد، بهبود کیفیت و افزایش کمیت خواهد انجامید که می توان آن را مدیریت عملکرد دانست و مدیریت کیفیت نیز در همین راستا تکوین یافته است. تفکر نوین جهان صنعتی، توجه دست اندرکاران را بیش از پیش به دو عامل معطوف داشته است: “رعایت انطباق” و “ملاحظه اقتصا د”. در عین حال که انطباق بین “آنچه هست” با “آنچه باید باشد” حائز اهمیت است اما رعایت اصول اقتصادی در این راستا اجتناب ناپذیر مینماید، به طوری که هر ابزار توانا و فعالیت سودمند برای دستیابی به اهداف مدیریت عملکرد یا مدیریت کیفیت، بایستی از صورت هزینه های سربار خارج شده و قابلیت صرفه جویی در هزینه ها را داشته باشد.اغراق آمیز نیست اگرValidation جزو معدود فنونی از مدیریت کیفیت قلمداد شود که به عنوان ابزاری توانمند، توجه ویژه صنایع، مراکز آموزشی، صاحبنظران و نهادهای قانونی ر ا به خود معطوف داشته است. لغتی که ابتدا در اواسط دهه ٧٠ میلادی در امریکا معرفی شد و پس از چند سال در اروپا مطرح گردید که در کشور ما ّصحه گذاری خوانده شد. اینک در اوان هزاره سوم، نیازهای اجتناب ناپذیر صنایع امروز در عرصه رقابت، رویکرد نوینی به Validation را لازم ساخته است که قابلیتها و توانمندی های آن، بسیار فراتر از صحه گذاری بوده و این مفهوم نوین پس از مطالعه در محافل علمی و تخصصی، برای نخستین بار در کشور توسط این گفتار با عنوان ”کارآمدساز ی“ معرفی میگردد که این فعالیت ضمن رعایت جوانب اقتصادی، در نهایت میتواند به بهبود مستمر (Kaizen) نیز منجر شود.در این مقاله، ضمن معرفی مفهوم کارآمدسازی به عنوان یک فرآیند گام به گام، مدلی برای انجام عملیات ارائه خواهد شد. پس از تبیین جایگاه ارزیابی در این فعالیت، تعامل کارآمدسازی و مدیریت مؤّثر مورد بررسی قرارخواهد گرفت. هم چنین در پی تعریف روند انجام عملیات کارآمدسازی، ارزیابی خطر در کارآمدسازی مطالعه خواهد شد.