می توان به سرویس ANBAR Abstracts در موضوع مدیریت که مقالات ۳۰۰ مجله ادواری این رشته را روی دیسکت سخت و به صورت الکترونیکی کپی نموده است و در دسترس علاقه مندان قرار می دهد اشاره نمود. تحت این شرایط در کشور انگلستان به منظور دریافت یک کبی مقاله از طریق سفارش به مرکز حمل اسناد کتابخانه ملی انگلستان ، تنها برای درخواست کننده چندین پوند هزینه داشته و ظرف کمتر از چند هفته به مقاله دسترسی پیدا می کند. یکی دیگر از مشخصه های توسعه تکنولوژی در مورد محققین که در معرفی اخیر توسط کتابخانه ملی انگلستان و قسمتهای بازرگانی آن مطرح است این است که از طریق فاکس یا صفحه رایانه می توان ظرف چند ثانیه درخواست خود را در مورد یک مقاله خاص تسلیم نمود.

حالت دیگر استفاده از PC در کتابخانه هاست که محققین قادر هستند از طریق CD-Rom به چکیده مقالات مورد نظر به آسانی شیوه نگارش مقالات علمی و ارائه سمینار همینطور می توان از سرویس SCI که هر دو ماه یک بار منتشر می شود به چکیده برخی از مقالات دسترسی پیدا کرد. اگریس” نیز یک نظام اطلاع رسانی بینالمللی است که از طریق شبکه ویژه خود در حوزه کشاورزی به دریافت و اشاعه اطلاعات علمی و تکنولوژیکی میپردازد. بیش از دو میلیون مدرک از بدو تاسیس در سال ۱۹۷۵ در بانک شبکه اگریس گردآوری شده و در تحقیقات کشاورزی استفاده میشود. به منظور آسان نمودن وتسريع در استفاده از ” اگریندکس هر دو سال یک بار نمایه های آن به صورت میکروفیش و پیوسته ” انتشار می یابد.

علاوه بر این، تمام دادهها در یک سیستم کامپیوتری پیوسته ذخیره میشود که به طور سریع قابل دستیابی است. اگریندکس، برای تمام کتابخانه های عضو ارسال میشود و کتابخانه های وزارت کشاورزی کشورها و دانشکدههای کشاورزی سراسر جهان، میتوانند آنرا دریافت نموده و در اختیار محققان قرار دهند تا از اطلاعات آن استفاده نمایند. شبکه فائو، به منظور مبادله مدرک، هر ماهه اگریندکس را برای کلیه مراکز عضو و مراکز ملی به صورت رایگان ارسال می نماید. همچنین اگریس، به منظور در دسترس قرار دادن امکانات کامپیوتری، نوارهای کامپیوتری خود را نیز برای مراکز عضو ارسال می نماید تا آن مراکز به هر نحوی که تمایل دارند از آن نوارها استفاده کند. او را .