سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا زرگران – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی – ارومیه
سیدابراهیم صادقی – تهران – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
ایرج برنوسی – ارومیه – دانشگاه ارومیه – دانشکده کشاورزی
مهرداد شهابی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی – ارومیه

چکیده:

پروانه مینـوز صـنوبر Lithocolletis pupulifoliella (Lep.:Gracillaridae) از آفـات مهـم نها لـستانی صـنوبر د ر استان آذربایجان غربی محسوب می شود . فعالیت این آفت طی چند سال اخیـر روی کلـن هـای مختلـف صـنوبر بـسیار قابـل توجه بوده است . این تحقیق طی سال های ۸۳ لغایت ۸۵ به منظور تعیین تراکم آفت روی کلن های مختلف ( جهت معرفـی ) و زمان فعالیت مینوز صنوبر روی ده کلن از دو گونه Populus euramericana و P.nigra انجام گردید . کلن هـای مورد استفاده در مساحت یک هکتار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با فواصل کاشت ۳ ×۳ متـر ، در سـه تکـرار ( از هرکلن تعداد ۷۵ اصله نهال د رسه تکرار و ًجمعا ۷۵۰ اصله نهال ریشه و ساقه یک ساله ) کشت گردیدند . از اوایـل اردیبهـشت تا اواخر شهریور ( هرده روز یک بار ) با توجه به حذف اثرات حاشیه ای تعداد ۱۶ اصله نهال وسطی از تعداد ۲۵ اصله نهـال در هر تکرار انتخاب و تعداد برگ های آلوده به مینوز در هر یک از این نهال ها ( در ۴ شاخه بیست سانتی متری در ۴ جهت اصلی جغرافیایی ) مورد شمارش قرارگرفتند . بیش ترین و کم ترین تراکم مینوز صنوبر به ترتیب روی کلـن P.n.63/135 و کلـن ۴۸۸ P.e ثبت گردید . با توجه به دو نسلی بودن این آفت اوج پرواز این حشره در سال های ۸۳ و ۸۴ اواسط تیرماه (نسل اول ) و اواسط مرداد ماه ( نسل دوم ) و اوج پ رواز آفت در سال ۸۵ برای نسل اول، اوایل تیرماه و برای نسل دوم نیز در اواخـر تیرماه مشاهده گردید