سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رضا زرگران – دانشجوی دکترای حشره شناسی گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه
محمد حسن صفر علیزاده – دانشگاه ارومیه ،دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی
علی اصغر پورمیرزا – استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
سید ابراهیم صادقی – دانشیار موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

سه گونه بلوط Quercus infectoria ، Q.libani و Q.brantii در جنگلهای بلوط ا ستان آذربایجان غربی وجود دارند . .بلوط دارمازو Q. Infectoria از پراکندگی بیشتری در این استان برخوردار بوده و در نتیجه، گالهای تشکیل شده توسط زنبورهای گالزای بلوط (Family:CYNIPIDAE) روی بلوط دارمازو در مقایسه با دو گونه بلوط دیگر از تنوع بیشتری برخور دار می باشند . طی مطالعات انجام شده در سال ۱۳۸۶ روی فون زنبورهای گا لزای بلوط در آذربایجان غربی ، ازابتدای فصل رشد و از مناطق تعیین شده در جنوب غربی این استان ، گا لهای حشرات گالزای بلوط جمع آوری و با ثبت مشخصاتی نظیر گونه گیاهی، محل جمع آوری ، تاریخ جمع آوری و ارتفاع محل به آزمایشگاه منتقل گردیدند .گا لهای جمع آوری شده بر اسا س شکل ظاهری هر گال که معرف عامل گالزای مربوطه می باشد توسط جرج ملیکا و راشل اتکینسون مورد شناسایی قرار گرفتند. در نهایت تعداد ۸ گونه زنبور گالزای بوجود آورنده گا لهای برگی روی بلوط دارمازو شناسایی گردیدند . گونه های گالزای جمع آوری و شناسایی شده در این تحقیق عبارتند از :
Andricus curvator Hartig، Cynips cornifex Hartig، Cynips quercus Geoffroy، Cynips quercusfolii Linnaeus، Neuroterus ،anthracina Curtis ،Neuroterus laeviusculus Schenck ،Neuroterus numismalis Geoffroy Neuroterus quercus-baccarum Linnaeus