سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی جان ابکار – کارشناس ارشد آبخیزداری – مدیریت آّبخیزداری استان کرمان
رضا باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
محمد رحیمی مقدم – کارشناس مدیریت آبخیزداری استان کرمان
محمدرضا توکلی – کارشناس مدیریت آبخیزداری استان کرمان

چکیده:

یکی ازمهمترین انواع فرسا یش حوزه های آبخیز فرسایش کنار ه ای است کنترل این نوع فرسایش به دلیل خسارتهای اقتصادی ، اجتماعی و زیس ت محیطی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطورکلی روشهای مبارزه با این نوع فرسایش به دو دسته مکانیکی و بیولوژیکی تقسیم می شوند . متاسفانه امروزه در اکثر مناطق کشور ما از روشهای مکانیکی استفاده می شود این روشهای از یکطرف به دلیل هزینه بر بودن و از طرف دگیر به دلیل محدود بودن عمر مفید سازه ها ، از کارآئی چندانی خصوصاً در سطوح وسیع برخودار نیستند . در صورتیکه روشهای بیولوژیکی به دلیل کم هزینه بودن و دائمی بودن باید در اولویت قرار گیرند در روشهای بیولوژیک از گونه های گیاهی مقاوم در مقابل جریانهای آبی استفاده میشود انتخاب گونه مناسب جهت کنترل فرسایش کناره ای یکی از پارامترهای بسیار موثر درموفقیت طرحهای کنترل فرسایش رودخانه ای می باشند .هدف از این تحقیق معرفی گونه بنگلا(Vitex trifolia به منظور کنترل فرسایش رودخانه ای در مناطق جنوبی کشور می باشد