سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میرطاهر قائمی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

چکیده:

آنچه مسلم است و می توان با قاطعیت از آن سخن گفت این است که مراتع ایران از دیر باز مورد چرای بیرویه مفرط و خارج از فصل چرا و کم شدن سطح آن قرار گرفته که ادامه این روند موجب تخریب شدید مراتع ،کاهش پوشش تاجی ، انقراض گونه های کلاسI و غالب شدن گونه های کلاس III گردید و در نهایت با وقوع خشکسالیها و بروز سیلابها مخرب و فرسایشهای بادی در چنین مراتع فقیر و عاری از پوشش گیاهی خسارت جبران ناپذیری بر منابع طبیعی و محیط زیست وارد می گردد آنالیز و ارزیابی پوشش گیاهی مراتع آبخوان پلدشت نشان می دهد که گونه های خوشخوراک در حال انقراض بوده و آنها را فقط بصورت تک گونه های در طاقچه های اکولوژیک می توان مشاهده کرد ولی گیاهان کلاسIII در منطقه غالب بوده و قسمت اعظم تولیدات گیاهی را بخود اختصاص داده است در مراتع تخریب یافته وعاری از پوشش گیاهی فرسایش بادی با حمل خاک وایجاد گرد وغبار مشکل عظیمی را در منطقه بوجود آورده است. هدف از این بررسی مطالعه ات اکولوژی گونه های خوشخوراک و سازگار با شرایط اکولوژیکی منطقه ومقاوم به فرسایش بادی آبخوان به منظور برگرداندن آنهابه جایگاه اصلی ومبارزه بافرسایش بادی می باشد. در این بررسی مطالعات فنولوژیکی، اندازه گیری پارامترهای تراکم ، درصد پوشش تاجی زادآوری سیستم ریشه، ارزش رجحانی آزمایش کشت گونه عکس العمل گیاه در برابر پخش سیلاب بعنوان یک ابزار موثر در استقرارپوشش گیاهی در برابر خسارات ناشی از باد، عکس العمل گیاه در برابر چرا مد نظر قرار گرفت.آنالیز و ارزیابی نتایج پوشش گیاهی آبخوان پلدشت نشان می دهد که تراکم ،درصد پوشش تاجی و زاد آوری گونه های مورد مطالعه در منطقه پخش سیلاب افزایش یافته و با افزایش در صد پوشش تاجی اثرات منفی فرسایش بادی در منطقه کاهش یافته است. سیستم ریشه گونه های مذکور در منطقه پخش سیلاب گسترده ، عمیق با حجم زیاد در منطقه آب نگرفته (عدم پخش سیلاب ) سیستم ریشه با انشعاب کم و کم عمق و حجم کم می باشد