سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
نگین نودهی – دانش آموخته ارشد مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (نگارنده مسئول)
موسی اکبرلو – استادیار گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
عادل سپهری – استاد گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:
گونه های گیاهی دارویی بخش قابل توجهی از فلور ایران را تشکیل میدهند و نقش عمده ای را در ترکیب جوامع گیاهی مختلف ایفا میکنند. این تحقیق با هدف با هدف تهیه لیست فلورستیک گیاهان دارویی و قسمتهای مورد استفاده در مراتع ییلاقی قرخود انجام شده است. نتایج بدست آمده ۴۱ گونه دارویی از ۱۸ خانواده گیاهی و در ۳ فرم رویشی علفی ( ۷۸ درصد)، گراس(۶ درصد) و بوته (۱۶درصد) ظاهر شدند. از نظر شکل زیستی، همی کریپتوفیتها با ۵۹ درصد مهمترین شکل زیستی منطقه مورد مطالعه است و پس از آن به ترتیب کامفیتها با ۱۹ درصد، تروفیتها با ۱۱ درصد، فانروفیتها با ۸ درصد و ژئوفیتها با ۳ درصد قرار دارند. بزرگترین تیره های گیاهی منطقه از لحاظ تعداد گونه عبارتند از Labiateae با ۷ گونه، Apiaceae با ۴ گونه و Poaceae ، Asteraceae ، Rosaceae با ۳ گونه.