سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

نسترن شهبازیان – استادیار مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران
ایرج اله دادی – استادیار مجتمع آموزش عالی ابوریحان دانشگاه تهران
بهنام کامکار – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در این گزارش، گیاه آمارانت معرفی شده و نتایج حاصل از این گزارش میتواند در بررسیهای آتی مورد استفاده پژوهشگران قرار گیرد و امکان جایگزینی بخشی از کشت بهاره را با آمارانت نشان دهد . از دانه آمارانت در سطح جهانی برای تهیه نان استفاده میشود، میزان پروتیین، منیزیم، کلسیم و آهن آن به مراتب بالاتر ازگندم است . متنوع کردن تولیدات زراعی تناوبهای مناسب از نظر اکولوژی و اقتصادی نیز تولید محصولی جدید در ایران به عنوان یک پدیده نوین کشاورزی حائز اهمیت شایانی است . طبق بررسیهای انجام شده، آمارانت گیاه مناطق خشک و نیمهخشک و ًکاملا به شرایط کمآبی مقاوم است . این گیاه حتی در زمینهای فقیر به خوبی رشد میکند و به این دلیل میتوان سازگاری این گیاه را در مناطق خشک و کمآب ایران مورد تحقیق قرار داد . در صورت معرفی و توسعه این گیاه، زیر کشت بردن زمینهای حاشیهای با حاصلخیزی کمتر و نامناسب برای کاشت سایر گیاهان زراعی، علاوه بر افزایش در درآمد کشاورزان، به ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستاییان میانجامد . این گیاه با توجه به بازار صادراتی کاملاً مناسبی که دارد قابلیت ارزآوری نیز خواهد داشت . کشت آمارانت برای کشورهای جهان سوم و کشورهای در حال توسعه که با افزایش جمعیت و کمبود مواد غذایی مواجه هستند مورد توجه محققان در سطح جهان واقع شده است . از این گیاه میتوان به عنوان مادهی اولیه در بسیاری از صنایع غذایی استفاده کرد . در درآمدزایی و اشتغالزایی، دو عامل مهم برای توسعه این محصول باارزش به شمار میآیند . کشاورزان از این گیاه زمانی سود میبرند که اطلاعات کافی در مورد کشت و فنآوری پس از برداشت در اختیار آنان قرار گیرد . در مطالعات محققانی مانند آفهامر (۲۰۰۰) و سویی و همکاران (۱۹۹۸) اشاره شده است که آمارانت را میتوان از طریق بیولوژیکی به خوبی رویاند بدین معنی که در کشت آن از کودهای شیمیایی، به خصوص کود ازته به دلیل رشد رویشی زیاد گیاه و برای دفع آفات نباتی از مواد شیمیایی استفاده نکرد و بدین وسیله به حفظ محیط زیست کمک کرد . استفاده نکردن از مواد شیمیایی از آن جهت مهم است که صادرات بذر این گیاه از طریق تولید بیولوژیک آن بیشتر مورد پسند بازار جهانی است